http://porinfilosofinenseura.fi/seminaari.html

Taiteen järjestykset ja luovat prosessit -seminaari 25.10.2014

FT Timo Laiho, Helsingin yliopisto

Taiteen järjestysmuodoista: havainnon ja ajan merkitys taidekokemuksen jäsentymisessä

Abstrakti

Esitelmäni tausta-ajatus voidaan kiteyttää seuraavasti: vaikka niin musiikissa kuin kuvataiteissa taideteoksen synnyttävä vaikutelma perustuu tietyiltä osin teoksesta hahmotettaviin osakokonaisuuksiin – objekteihin, elämyksellinen taidekokemus ei ole ensisijaisesti sidoksissa niihin vaan ratkaisevalla tavalla osakokonaisuuksien välisiin suhteisiin. Haemme taideteoksesta jotakin mikä ilmenee meille havaitsemiemme objektien välisinä suhteina. Ja toisaalta, itse osakokonaisuudetkin, objektit, ilmenevät meille suhteiden kautta muotoutuvina kokonaisuuksina. Eikä taideteos sinällään ole itseensä rajoittuva kokonaisuus vaan taidekokemuksemme sijoittaa senkin suhteessa jo aiemmin havaitsemiimme kokonaisuuksiin. Havaintokokemuksemme taiteesta asettuu siis olennaisesti tilaan ja aikaan, sekä niitä ympäröiviin olosuhteisiin. Uskoakseni tämä asiantila on vallitseva myös sellaisten, erityisesti objektien havaintoa korostavien taidesuuntausten piirissä kuin kuvataiteessa käsitetaide tai musiikissa minimalismi.

Mistä sitten taidekokemuksen yhteydessä puhumme ja miten tiede kykenisi valaisemaan tuota kokemusta selventämällä sen syntymiseen liittyvää luovaa prosessointia? Aion esitelmässäni tarkastella tätä kysymystä niin kuulijan tai katsojan kuin taiteen tekijänkin näkökulmasta. Tieteellisen tutkimuksen osalta tilanteen haastavuus liittyy yllä esitettyyn taideteoksen hahmottamisessa ilmenevään objektisidonnaisuuden sivuuttamiseen. Tällöin on ilmeistä, että emme niinkään puhu objekteja korostavasta samanlaisuudesta vaan pikemminkin erilaisuudesta,  havaitsemiemme erojen kautta tapahtuvasta jäsentymisestä. Haluan puheenvuorossani kuitenkin tuoda esille sen, että vaikka tilanne on tieteen näkökulmasta haastava, se on samalla myös erityisen tärkeä. Taidekokemuksessa tapahtuvan hahmottamisen rakenteellisen perustan ymmärtäminen ei pelkästään elävöitä taidenautintoa, vaan sillä voi olla myös kauaskantoisia vaikutuksia sekä taiteen että tieteen kehityksessä.