Torstaina 19. marraskuuta klo: 18:00  dosentti Jari Palomäki (TtY, TY) esitelmöi otsikolla ”Arvot ja etiikka - hyvän muunnelmat". 

Abstrakti aiheesta:

Filosofi ja matemaatikko Uuno Saarnio (1896-1977) tekee eron arvoteoreettisen hyvän ja eettiseen hyvyyteen liittyvän hyvän käsitteiden välillä. Arvoteoria on Saarniolle arvokas–relaation ja arvostuksen teoriaa, jotka käsitteet edellyttävät arvojen subjektin. Saarnion lähtökohtana on loogisen empirismin arvoteoria. Sen sijaan näin ymmärretyn arvoteorian Saarnio erottaa jyrkästi etiikasta, missä keskeisenä on eettisen hyvyyden idea, joka on arvostuksista riippumaton. Toisin sanoen, sanaa ”hyvä” voidaan käyttää kahdessa eri merkityksessä, jolloin arvoteoreettinen hyvä ei ilman muuta ole eettisesti hyvä ja kääntäen. Hän muun muassa toteaa, että logiikan kannalta katsoen eettisen hyvän alue on rajoittamaton kenttä, jota vastoin arvoteoreettisella hyvää tarkoittavalla mielipiteellä tai ehdotuksella on edessään erilaisia keskenään verrattavissa olevia piirejä, joihin arvostus suhtautuu eri tavoin. Tämä ajatus kiteytyy jo Demokritoksen (noin 470-360 eKr.) mietelmään, että hyvä ja tosi ovat kaikille ihmisille samaa, mutta mieluinen sen sijaan on eräille sitä ja toisille tätä.

Arvoteoreettista ja eettistä hyvää ei filosofian historiassa ole yleensä erotettu toisistaan. Esimerkiksi hyveinä pidetyille ominaisuuksille tai asioille, kuten Sokrateelle (469-399 eKr.) tieto, Aristoteleelle onnellisuus, eudaimonia, tai filosofian historiassa useilla ajattelijoilla tavattu ihmisyys, ovat vain aniharvat aidosti tunteneet niihin arvostavaa mielenkiintoa korkeimpina eettisinä päämäärinä. Näin kaksi erilaista käsitettä, so. arvoteoreettinen hyvä ja eettinen hyvä, koetetaan samastaa ja alistaa samojen lakien alaisuuteen, mikä Saarnion mukaan ehkäisee molempien tutkimusalojen kehitystä.

Esityksessäni luon ensin lyhyen yhteenvedon Saarnion ”Arvo ja eetillisyys” –tutkimuksen sisältöön ja taustaan. Tämän jälkeen esitän yksityiskohtaisemmin etiikkaa eettisen hyvyyden ideaa. Lopuksi luon vielä lyhyen katsauksen Saarnion myöhempiin etiikkaa koskeviin ajatuskehitelmiin kuten hyvän eri lajeihin (tekninen, agatologinen ja aksiologinen hyvä) sekä Saarnion eettisten teorioiden yhtymäkohdista Immanuel Kantin (1724-1804) filosofiaan.